Male
Shah Arpilin Shon
Owner Olga Izraeli(Tel-Aviv,Israel)